Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost

Zoeken

Financiële situatie

Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook Pensioenfonds Wonen last gehad van de slechte economische situatie. De marktrente is fors gedaald. Ook leven mensen gemiddeld langer. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen (de nu en in de toekomst uit te betalen opgebouwde pensioenen). Stel: alle opgebouwde pensioenen moeten tegelijkertijd uitbetaald worden. Bij een dekkingsgraad van 100% lukt dat. Er is precies genoeg geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Boven de 100% beschikt het fonds over een buffer.

Bekijk de dekkingsgraad 

Toeslag

Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Voor de vaststelling van de ontwikkeling zal uitgegaan worden van het prijsindexcijfer van de maand september direct voorafgaand aan de toeslagdatum en het daaraan voorafgaande jaar. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dat kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Dat is het geval als onze beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is. 

Beheersen van risico's

Voor een pensioenfonds is het beheersen van risico’s van groot belang. Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de pensioenfondsen. De wet eist een minimale dekkingsgraad van 105%. Als de dekkingsgraad onder dit niveau ligt, is het pensioenfonds wettelijk verplicht een herstelplan bij DNB in te dienen. Hierin staan de maatregelen om de ‘onderdekking’ weg te werken.

Lees meer over het herstelplan